Czw 29 Lut 2024

500 plus dla seniora

Wprowadzone nowe świadczenie dla seniorów jest wsparciem w postaci dodatku do emerytury, jednak nie przysługuje ono każdemu. Jest to rządowy program świadczeń rodzinnych działający od października 2019 roku, na mocy którego wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jak również osoby starsze wymagające opieki. Jakie są zasady przyznawania świadczenia? Kto może się ubiegać o dodatek? Jak złożyć wniosek?

500 plus dla seniora

Spis treści

  1. 500 plus dla seniora - komu przysługuje?
  2. 500 plus dla seniora - jak złożyć wniosek?
  3. 500 plus dla seniora - kiedy zostanie wypłacone?

500 plus dla seniora - komu przysługuje?

Emeryci mogą wnioskować o nowe wsparcie w postaci dodatku do emerytury w wysokości 500 zł. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Świadczenie jest uzależnione od stanu zdrowia seniora oraz jego miesięcznych dochodów

Na dodatek mogą liczyć seniorzy, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, to tacy seniorzy, którym w w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest potrzebna pomoc drugiej osoby. 

Przyznanie dodatku jest uzależnione również od kryterium dochodowego. Dodatek w pełnym wymiarze 500 zł otrzymają osoby, których dochód na rękę nie jest wyższy niż 1227,08 zł (1727,08 zł brutto). Chodzi o świadczenia publiczne, takie jak m.in. emerytury i renty, oraz inne świadczenia finansowane ze środków publicznych. Do tej kwoty nie wlicza się renta rodzinna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Przy wyliczeniu dochodu powinniśmy o tym pamiętać. Osoby, które przekraczają tę kwotę mogą otrzymać świadczenie stosownie obniżone, każda złotówka powyżej tej kwoty jest odliczana od dofinansowania 500 plus dla seniora, np. emeryci, którzy mają 1327,08 zł dochodu, otrzymają świadczenie pomniejszone o 100 zł. Oznacz to, że kwota świadczenia będzie obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego.

500 plus dla seniora - jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus dla emerytów trzeba złożyć w jednostce organizacyjnej, która zajmuje się wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli senior otrzymuje emeryturę z ZUS, musi złożyć wniosek w ZUS. Z kolei, jeśli senior ma wypłacaną emeryturę z KRUS, wniosek musi złożyć w oddziale regionalnym

Do wniosku należy dołączyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie punkty dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Oprócz wniosku, senior  powinien dostarczyć oświadczenia o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych, które są finansowane ze środków publicznych i o posiadaniu prawa do takich świadczeń. 

500 plus dla seniora - kiedy zostanie wypłacone?

Gdy spełnione zostaną warunki do uzyskania kwoty świadczenia, zostaje ono seniorowi przyznane. Dodatek senior otrzyma jednak od miesiąca, w którym miało miejsce rozpatrzenie wniosku. Warto zaznaczyć, że od otrzymanych środków nie będą pobierane podatki, ani nie będą mogły być potrącane kwoty w wyniku egzekucji. Kwoty nie będą się także wliczać do dochodu, a zatem osoba, która otrzyma dodatek, nie straci prawa do skorzystania z innych świadczeń.

 

Obraz autorstwa boryanam na Freepik

Udostępnij