Wt 16 Kwi 2024

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ideą Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stwarzanie słuchaczom szansy na spełnianie swoich pasji, poszerzanie horyzontów, rozwijanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Uniwersytet ma aktywizować seniorów, poznawać ich ze sobą, zachęcać do wyjścia z domów, a służy temu bogata oferta programowa w zakresie kultury, oświaty i ochrony zdrowia.

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Historia powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięga roku 2007, kiedy to grupa mieszkańców Łowicza wyszła z inicjatywą, skierowaną do Burmistrza Miasta Łowicza, zaktywizowania środowiska ludzi dojrzałych i stworzenia dla nich możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. W efekcie podjętych rozmów zaakceptowano pomysł powołania w mieście Uniwersytetu III Wieku działającego przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu i 11 X 2007 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego (2007/2008). Jednak już w XI 2007 r. owa grupa inicjatywna podjęła  starania o przekształcenie powstałego uniwersytetu w samodzielne stowarzyszenie, a 15 V 2008 r. odbyło się oficjalne zebranie Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia już pod nazwą Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, co potwierdziło się formalnie poprzez wpis do KRS w dn. 6 X 2008 r. Nad działalnością ŁUTW od XI 2008 r. Patronat Honorowy sprawuje JM Rektor  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podstawowe organy władzy ŁUTW to Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Na czele Zarządu stoi prezes wybierany odrębnie przez Walne Zebranie Członków.

Organami doradczymi i wspierającymi Zarząd są: Rada Programowa (powołana w 2011 r.) oraz Rada Słuchaczy (powołana w 2019 r.).

Misją stowarzyszenia jest zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków, ich aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz integracja międzypokoleniowa.

Liczba członków: około 300 osób w wieku od 50+

Oferta zajęć Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Organizacja Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2021/2022 to nieformalny podział na 5 "wydziałów" i 25 "kierunków" w 35 grupach. Z tej oferty studenci - seniorzy mogą wybierać wg własnych zainteresowań następujące cotygodniowe zajęcia:

 1. Wydział filologiczny (3 kierunki, 5 grup)
 • Lektorat języka angielskiego (3 grupy)
 • Lektorat języka niemieckiego
 • Koło literacko-dramatyczne
 1. Wydział kreatywnego myślenia (4 kierunki, 6 grup)
 • Treningi pamięci (2 grupy)
 • Brydż sportowy (2 grupy)
 • Brydż dla początkujących
 • Koło scrabble
 1. Wydział sztuk wszelakich (8 kierunków, 10 grup)
 • Zajęcia plastyczne: "Nowa Fala", "Fascynacja" i "Akwarele" (3 grupy)
 • Warsztaty pisania ikon
 • Chór "Canticum"
 • Zajęcia taneczne
 • Koło fotograficzne
 • Koło melomana
 • Warsztaty rękodzieła
 • Koło kulinarne
 1. Wydział rekreacji, turystyki i krajoznawstwa (3 kierunki, 3 grupy)
 • Koło turystyki pieszej „Na przełaj”
 • Koło turystyki rowerowej „Dynamo”
 • Koło Nordic Walking
 1. Wydział kultury fizycznej (7 kierunków, 11 grup)
 • Gimnastyka rozciągająco-korekcyjna (2 grupy)
 • Gimnastyka z elementami aerobiku
 • Gimnastyka pilates na piłkach
 • Joga (3 grupy)
 • Zumba Gold
 • Pływanie – nauka i doskonalenie
 • Aqua aerobik – gimnastyka kręgosłupa (2 grupy)

Inne formy aktywizowania seniorów i  promowania stowarzyszenia, np.: 

 • wykłady i prelekcje z różnych dziedzin, np.: historia sztuki, historia lokalna, literatura, zdrowie, 
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne krajowe i zagraniczne,
 • marsze nordic walking, rajdy piesze i rowerowe,
 • wyjazdy do teatrów i na koncerty,
 • plenery malarskie, 
 • spotkania integracyjne,
 • wieloletni udział (z sukcesami sportowymi) w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” organizowanej przez UTW w Łazach na Śląsku,
 • udział ( z sukcesami w dziedzinie malarstwa) w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” organizowanym przez Łódzki Dom Kultury pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • udział Chóru „Canticum” w Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora organizowanym przez Żychliński Dom Kultury,
 • wieloletni udział brydżystów (z sukcesami) w rozgrywkach IV, a obecnie III Ligi Brydża Sportowego pod egidą Łódzkiego Związku Brydża Sportowego,
 • prezentacja różnych umiejętności słuchaczy ŁUTW na Wojewódzkich Dniach Seniora (taniec, malarstwo, kulinaria).

W biuletynie wydawanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pt. "Polityka społeczna w regionie łódzkim" w zeszycie 24 ukazał się artykuł pt. "Aktywni mimo wszystko… O działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie pandemii" autorstwa Krystyny Kucharskiej - prezesa ŁUTW.

Realizacja zadań publicznych:

Poza własnym planem działań na każdy rok akademicki ŁUTW od wielu lat przystępuje do konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez różne podmioty, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na działalność i wzbogacając ofertę dla słuchaczy. W 2021 r. ŁUTW z powodzeniem zrealizował ich 5, a były to:

 • "Super fluvium Brura - uroki rzeki Bzury i jej okolic" (Zarząd Województwa Łódzkiego – turystyka i krajoznawstwo),
 • "Zainspirowani Chełmońskim" (Zarząd Województwa Łódzkiego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego),
 • "Harmonia ciała i duszy" (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób),
 • "Senior młody duchem" (Urząd Miejski w Łowiczu - wspierania edukacji oraz utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijania zainteresowań oraz zapobiegania izolacji społecznej osób starszych),
 • "Wybieram aktywność fizyczną" (Urząd Miejski w Łowiczu - tzw. mały grant - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).

Kontakt - Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleje H. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

Prezes ŁUTW - Krystyna Kucharska

Telefony: 604 287 778, 508 282 807
Adres e-mail: kontakt@utwlowicz.pl
www.utwlowicz.pl 
Facebook: Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Udostępnij