Wt 16 Kwi 2024

Nowy taryfikator mandatów 2022. Kary i punkty

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, czyli nowy taryfikator mandatów. Tym samym polskie stawki kar dla kierowców osiągną poziom europejski. Stawki za najczęściej popełniane wykroczenia będą o kilkaset procent wyższe. Zmieni się także system punktów karnych

Nowy taryfikator mandatów 2022. Kary i punkty

Nowe stawki mandatów z założenia mają wpłynąć pozytywnie na poziom bezpieczeństwa na polskich drogach, jednak budżety domowe kierowców łamiących przepisy mogą znacznie ucierpieć.

Mandaty zwykłe i mandaty za recydywę

Ustawodawca zdecydował się poza usateleniem standardowych kwot mandatów, na określenie stawek za recydywę (poniżej wyróżnione kolorem czerwonym), czyli ponowne popełnienie tego samego wykroczenia. Chodzi o grupę wykroczeń uznanych za najgroźniejsze. Jeśli kierowca popełni wykroczenie z tej grupy w ciągu dwóch lat (nie musi to być dwa razy identyczne wykroczenie) po raz drugi, wówczas stawka za każde kolejne wykroczenie jest podwajana - czyli za trzecie takie samo wykroczenie w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania.

Wyższa będzie wysokość grzywny, jaką może ukarać policja w drodze mandatu - 5000 zł.

Mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości

 • do 10 km/h – 50 zł
 • o 11–15 km/h – 100 zł
 • o 16–20 km/h – 200 zł
 • o 21–25 km/h – 300 zł
 • o 26–30 km/h – 400 zł
 • o 31–40 km/h – 800 zł/ 1600 zł 
 • o 41–50 km/h – 1000 zł/ 2000 zł 
 • o 51–60 km/h – 1500 zł/ 3000 zł 
 • o 61–70 km/h – 2000 zł/ 4000 zł 
 • o 71 km/h i więcej  – 2500 zł/ 5000 zł 

Mandat za nieprawidłowe wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 zł/ 3000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu - 1000 zł/ 2000 zł. Przewidziano następujące sytuacje, w któych wykroczenie będzie skutkowało mandatem: Chodzi o naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
  • silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
  • silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
  • silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany;
  • uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;
  • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany;
  • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany;
  • określonego znakiem drogowym;

Mandat za spowodowanie kolizji

 • Spowodowanie kolizji - 1500 zł/ 3000 zł
 • Spowodowanie kolizji w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 2500 zł/ 5000 zł

Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł/ 3000 zł 
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 zł/ 3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 1500 zł/ 3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500 zł/ 3000 zł 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 1500 zł/ 3000 zł 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500 zł/ 3000 zł

Mandat za niedozwolony wjazd na przejazd kolejowy

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2000 zł/ 4000 zł 
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł/ 4000 zł 
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2000/ 4000 zł 

Wysokość mandatu za inne wykroczenia

 • za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 2500 zł
 • za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 500 zł
 • za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł/ 3000 zł
 • za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m - od 300 zł do 500 zł
 • za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych - 2000 zł
 • za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych - 1200 zł
 • za naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - od 500 zł do 2500 zł
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym - 500 zł
 • za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo - 4000 zł

Punkty karne za złamanie przepisów ruchu drogowego

Uwaga! Punkty karne znikną dopiero po dwóch latach od zapłacenia mandatu. Limit punktów karnych nie zmienił się i wynosi 24 pkt: A jednorazowo policjant może przyznać aż 15 pkt karnych (poprzednio 10).

System punktów karnych

10 punktów karnych

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 •  przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

13 punktów karnych

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

15 punktów karnych

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

 

Udostępnij