Czw 29 Lut 2024

Trzynasta emerytura - ile wynosi i komu przysługuje?

Trzynasta emerytura, inaczej zwana "trzynastką", to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, stanowiące element polityki senioralnej. Jest to istotne wsparcie dla budżetu domowego większości emerytów i rencistów. Ile wynosi trzynasta emerytura? Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia?

Trzynasta emerytura - ile wynosi i komu przysługuje?

Trzynasta emerytura - komu przysługuje?

Przepisy określają, że z dodatkowego rocznego świadczenia w postaci trzynastej emerytury skorzystają osoby, które na dzień 31 marca roku, w którym będzie wypłacane świadczenie, są uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W przypadku renty rodzinnej zasady są nieco inne. Jeśli rentę rodzinną pobiera kilka osób, na przykład rentę po zmarłym mężu i ojcu pobiera żona wraz z synem, wówczas obojgu przysługuje trzynasta emerytura, ale wypłacona będzie tylko jedna trzynastka. Wg przepisów - trzynasta emerytura podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca danego roku. Gdyby zatem rentę rodzinną pobierały trzy osoby, to każda z uprawnionych osób otrzymałaby 1/3 kwoty świadczenia. W takich przypadkach ZUS dzieli świadczenie w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. ZUS informuje o tym w osobnej korespondencji.

Jednocześnie osoby, u których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca danego roku nie otrzymają trzynastej emerytury.

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku - świadczenie zostaje wypłacone automatycznie wszystkim uprawnionym. Świadczenie nie jest także uzależnione od kryterium dochodowego - trzynasta emerytura jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów.

Trzynasta emerytura - ile wynosi kwota świadczenia?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł (brutto). Zatem w 2021 r. ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenie w wysokości 1250,88 zł (brutto).

Jeśli seniorowi przysługuje świadczenie zarówno z ZUS, jak i KRUS, wówczas osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Trzynasta emerytura - kiedy jest wypłacana?

Zwykle ZUS wypłaca trzynastą emeryturę wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień danego roku. Często jednak dodatkowe świadczenie jest  księgowane na kontach seniorów już na koniec marca. 

W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynasta emerytura zostanie wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami.

Ważne! Istotną informacją dla zadłużonych seniorów jest fakt, że z trzynastej emerytury nie są pobierane żadne potrącenia i egzekucje komornicze, więc każdy senior otrzyma pełne świadczenie.
 

Obraz autorstwa Freepik
Udostępnij