Nd 21 Lip 2024

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury - komu przysługuje, ile wynosi

Dodatek pielęgnacyjny, to dodatkowe comiesięczne wsparcie finansowe dla seniorów. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać.

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury - komu przysługuje, ile wynosi

Dodatek pielęgnacyjny - wysokość 

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty, który przysługuje uprawnionym seniorom wynosi obecnie 330,07 zł (od 1 marca 2024 roku). Kwota dodatku pięlęgnacyjnego wypłacana jest każdego miesiąca i jest co roku waloryzowana.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe dla seniorów wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek do emerytury lub renty wypłacany jest co miesiąc i przysługuje osobom, które:

  • ukończyły 75 lat, 
  • są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji (wówczas nie trzeba mieć ukończonych 75 lat). 

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny - kiedy należy złożyć

Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny ani zaświadczenia o stanie zdrowia. Tym emerytom i rencistom dodatek przyznawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie z urzędu. Jest on wypłacany do emerytury lub renty.

Natomiast osoby poniżej 75 roku życia, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek. Niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji potwierdza lekarz orzecznik ZUS, w wydanym orzeczeniu lekarskim. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie - Druk OL-9, które można pobrać ze strony ZUS. Zaświadczenie musi wypełnić lekarz prowadzący, nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny. 

Osoba niezdolna do pracy, to osoba która z powodu naruszenia sprawności organizmu, częściowo lub całkowicie straciła zdolność do pracy zarobkowej. Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, osoba ubiegająca się o świadczenie, musi być całkowicie niezdolna do pracy.

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, to osoba która doznała naruszenia sprawności organizmu w takim stopniu, który powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS, jednak jest on rozpatrywany przez oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkana wnioskodawcy. W ciągu 30 dni od momentu zgromadzenia potrzebnych dokumentów ZUS wyda decyzję, czy dodatek pielęgnacyjny zostanie przyznany.

Image by freepik

Udostępnij